Wft dienstenwijzer

Hier vindt u informatie over onze algemene gegevens, openingstijden, dienstverlening en waar u terecht kunt voor vragen en klachten. Onderstaand de complete tekst van ons dienstverleningsdocument. Mocht u na het lezen van de onderstaande tekst nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de contactpagina op onze website vindt u het telefoonnummer waar wij op te bereiken zijn.

Wij zijn wij:

nowinsure.com is een handelsnaam van Harmony Financial Services B.V., een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van producten, met name elektronica zoals mobiele telefoons, laptops en tablets.

Naam en adres:

nowinsure.com
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam

Bereikbaarheid:

Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Telefoon: 010 206 86 75
E-mail: info@nowinsure.com
Website: www.nowinsure.com

Telefonische bereikbaarheid:

nowinsure.com is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 08.30 uur en 18:00 uur.

Lidmaatschappen en registraties:

Harmony Financial Services B.V. is bij verschillende organisaties aangesloten, zoals;

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Kamer van Koophandel (KvK)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financieel adviseurs. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

Wij zijn bij de AFM geregistreerd onder nummer:
Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, vergunningsnummer 12004420.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u een klacht heeft en er met ons niet uitkomt, kunt u Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vragen uw klacht in behandeling te nemen.

Wij zijn bij Kifid geregistreerd onder nummer: 300.001913

Kamer van Koophandel (KvK)
Wij zijn bij de KvK geregistreerd onder het volgende nummer: 24316009.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM)
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden.

Onze diensten en dienstverlening:

Wij hebben van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid gekregen om te mogen adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders.

Met nowinsure.com bieden wij enkel digitale en telefonische dienstverlening aan. U ontvangt alle bescheiden welke van toepassing zijn op uw polis, dekking e.d. via digitale weg van ons.

Hieronder leest u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Schadeverzekeringen:

Harmony is een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van verschillende producten en verzorgt alle diensten, zoals samenstelling van het verzekeringsproduct, verkoop- en marketingondersteuning, polis administratie, premie-incasso en claimafhandeling van schadeverzekeringen. Onze medewerkers stellen daarbij bereikbaarheid, snelheid en klantvriendelijkheid voorop.

Advies:

Onder de naam nowInsure.com geven wij via onze website geen advies. Wij werken volgens het zogenaamde execution only principe.

Via onze website kunt u alle informatie en tarieven vinden welke van toepassing zijn op de verzekeringen die wij aanbieden. U bent zelfstandig verantwoordelijk voor de keuze die u maakt.

Gedurende de looptijd van de verzekering houden wij u periodiek op de hoogte van uw lopende de verzekering(en) bij ons en informeren wij periodiek naar uw behoefte met betrekking tot die lopende verzekeringen.

Indien u telefonisch contact met ons opneemt zullen onze medewerkers u informatie kunnen verstrekken over enkel de verzekeringen die wij aanbieden. Zij beschikken niet over informatie of kennis van verzekeringen welke u elders heeft lopen en kunnen op grond daarvan de volledige passendheid van onze verzekeringen voor u niet bepalen. Onze medewerkers geven u dus geen volledig advies over uw lopende verzekeringen.

Privacy:

Wij verwerken persoonsgegevens namens de verzekeraar(s). Wij hebben deze gegevens nodig in het kader van het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst en in het kader van de verdere uitvoering die wij geven aan de verzekeringsovereenkomst (zoals: risico-inspectie, premie-incasso en schadebehandeling). Daarnaast vindt verwerking plaats om te voldoen aan wet- en regelgeving en om gerechtvaardigde belangen van ons en derden (zoals: marketingdoeleinden, bestrijding van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit, statistische analyses) te kunnen behartigen. Wij kunnen ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerken.

Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen kunnen In het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en/of ten behoeve van onze dienstverlening worden verstrekt aan derden (zoals: experts, schadeherstelbedrijven, onderzoeksbureaus, dienstverleners, toezichthouders, politie en justitie).

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing. U kunt deze nalezen op: www.harmony.nl/privacyverklaring. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te beperken. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verkrijgen.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door ons treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door ons is de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wat verwachten wij van u?

Wij leveren optimale financiële dienstverlening. Daarvoor vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor de juistheid van onze verzekeringen zijn wij afhankelijk van de juiste informatie die u ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Indien u valse gegevens verstrekt, kunnen wij de polis onmiddellijk beëindigen. We kunnen eisen dat u eventuele al uitbetaalde uitkeringen terugbetaalt. U hebt geen recht op premierestitutie. Daarnaast kunnen wij tot gerechtelijke stappen overgaan.

Wijzigingen doorgeven:

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Contacten met verzekeraar:

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar(s). Indien u zelf contact wilt met de verzekeraar(s), stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en de uitkomsten daarvan.

Controleren van toegezonden stukken:

Wij vragen u de polissen en overige toegezonden stukken altijd zelf te controleren op juistheid en of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Eventuele onjuistheden en fouten dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden doorgegeven.

De premie:

De (maand)premie wordt, tenzij anders overeengekomen, door middel van een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd. Indien de premie niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd, bestaat er geen recht op schadevergoeding. U bent te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en volledig betalen van de premies voor de door uw afgesloten verzekeringen. Harmony is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late betaling, onvoldoende betaling en/of het niet betalen van lopende verzekeringen.

Incasso Harmony:

Bij inschrijving van de verzekering geeft u aan Harmony Financial Services B.V. een doorlopende machtiging af. Na incasso van de maandpremie heeft u vervolgens 56 dagen om het bedrag te storneren. Dit kunt u doen bij uw bankinstelling. Indien de premie niet kan worden geïncasseerd, of indien u het bedrag heeft gestorneerd, bestaat er mogelijk geen recht op schadevergoeding. In geval van een claim wordt het eigen risico d.m.v. een automatische incasso door Harmony Financial Service B.V. van uw rekening afgeschreven.

Afspraken rondom premiebetaling:

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij een claim weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u op grond van de voorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij, op uw verzoek, namens u het contact met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars:

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Wel hebben wij een volmacht van meerdere verzekeraars

Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening.

Als u een klacht heeft:

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Wij vinden de service die wij u verlenen uiterst belangrijk. Als u vragen heeft over uw polis kunt u contact opnemen met onze administrateur. Zorg ervoor dat u het polisnummer bij de hand heeft zodat zij uw vraag snel kunnen afhandelen. Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.  Indien wij niet aan uw verwachtingen voldoen en u ontevreden bent, horen wij dit graag van u.

Om uw vraag zo efficiënt mogelijk af te handelen, adviseren wij u de onderstaande richtlijnen te volgen.

Stap 1. Neem per mail, post of telefonisch contact met ons op:

nowinsure.com

info@nowinsure.com
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam
010 – 206 86 78

Stap 2. Als u van mening bent dat uw vraag niet naar behoren is afgehandeld, kunt u Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), vragen uw klacht in behandeling te nemen. Harmony Service Center B.V. is aangesloten bij dit onafhankelijke bemiddelingsorgaan als aangesloten onderneming bij Harmony Financial Services B.V. met aansluitnummer 300.001913.

Het Kifid is op het volgende adres te bereiken: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Het Kifid beslist over de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling van de klacht.

Wanneer u geen gebruik wil of kan maken van deze klachtenbehandelings-mogelijkheden kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Beëindiging relatie:

Op het moment dat u uw laatste polis opzegt beëindigt u ook de relatie met nowinsure.com

Thijs van Dam

Mijn naam is Thijs. Ik schrijf voor Nowinsure over verzekeringen en alles wat daarbij komt kijken. Mijn doel is om het kiezen voor de juiste verzekering begrijpelijk, leuk en soms zelfs een beetje spannend te maken. Samen zorgen we ervoor dat jouw apparaten goed beschermd zijn.